Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Suomen Hääsuunnittelijat ry, Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda lisäarvoa jäsenille, alan vahvistaminen, ottaa rooli vaikuttavana tekijänä alan muiden toimijoiden joukossa, hääsuunnittelijoiden yhteistyön lisääminen, hääsuunnittelijoiden virallisen yhteistyön tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen, hääsuunnittelijan osaamisen tarpeellisuuden esille tuominen, yhdistyksen vastuuhenkilöiden sitouttaminen, yhdistyksen tunnettuutta lisäävän sosiaalisen median ja nettisivujen pyörittäminen, jäsenten osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, jäsenten tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta, sekä varmistaa hääsuunnittelijoiden näkyvyys alan suurimmissa tapahtumissa ja julkaisuissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvottelee jäsenilleen etuja. Suunnittelee yhdistykselle logon, minkä jäsenyritykset saavat käyttöönsä. On mukana alan suurimmissa tapahtumissa. Jäsenyritykset voivat välittää asiakkaita eteenpäin toisilleen. Jäsenyritykset voivat hyödyntää toistensa palveluita. Osallistumalla messuille yhteisosastoilla tai yhdistyksen osastolla. Työkyvyn ylläpitävän toiminnan järjestäminen. Toimii yhdistyksen nimissä, mikä luo uskottavuutta ja luotettavuutta. Voi aloittaa viralliset hääsuunnittelijakoulutukset. Tekee jäsenyrityksiä yhdistäviä ja alan tunnettuutta lisääviä kampanjoita. On esillä medioissa. Järjestää tapahtumia häitä suunnitteleville pareille. Mainostaa alaa, ammattitaitoa ja osaamista omissa medioissaan. Järjestää kokousten yhteyteen jotain mukavaa. Päivittää nettisivuja ja sosiaalista mediaa aktiivisesti. Ylläpitää tarkoitusta palvelevia kaksikielisiä nettisivuja. Hyödyntää Google+ -palvelua. Etsii jäsenistöstä erityisosaamista. Järjestää koulutuksia. Jakaa jäsenilleen hyviä käytänteitä ja neuvoja. Käyttää toimivia tiedotuskanavia, miettii tarkasti kokousten sijainnit ja luo jäsen-intran. Tekee yhteistyötä muiden alalla toimivien yritysten kanssa. Tekee yhteistyökumppanitoimintaa.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä kaikki Suomen hääsuunnittelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä allekirjoittavat yrityssalaisuuksien käyttö- ja levittämiskieltosopimuksen. Jäsenyritysten tulee olla toiminut alalla vähintään kaksi vuotta liittymishetkellä tai yrityksen tulee todentaa ammattitaitonsa ja aktiivinen toiminta eli olemassaolonsa yhdistyksen hallitukselle, joka valitsee jäsenet.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos hallituksen jäsen on estynyt tulemaan hallituksen kokoukseen kolmena kertana peräkkäin, voidaan hänet äänestää ulos hallituksesta kesken kauden.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.